ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Art. 1. Behoudens schriftelijke afwijking zijn deze algemene voorwaarden toepasselijk op alle overeenkomsten. Zij hebben van rechtswege voorrang op de algemene voorwaarden van de cliënt. De cliënt erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden alsmede dat ze integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen partijen.
Art. 2. Onze prijzen en aanbiedingen verbinden ons niet en zijn op elk moment herzienbaar. Behoudens andersluidende overeenkomst wordt alles gefactureerd aan de prijzen geldig op de dag van de levering.
Art. 3. Een bestelling aan andere voorwaarden dan deze vermeld in de op het moment van de bestelling geldende folders, prijslijsten, enz. is slechts bindend na onze schriftelijke bevestiging.
Art. 4. De leveringstermijnen beginnen pas te lopen vanaf de dag dat wij in het bezit zijn van alle noodzakelijke elementen en worden enkel gegeven als inlichting, zonder verbintenis van onzentwege. Eventuele vertragingen kunnen door de cliënt niet ingeroepen worden om de ontbinding van het contract en/of om schadevergoeding te vorderen. Indien de bestelling gewijzigd wordt, vervalt automatisch de oorspronkelijke leveringstermijn.
Art. 5. De koopwaar wordt geleverd in onze magazijnen. De overdracht van het risico gebeurt van zodra de overeenkomst gesloten wordt. De koopwaar blijft evenwel onze eigendom tot op het moment van de volledige betaling. Elk transport gebeurt op risico en kosten van de cliënt.
Art. 6. In geval de cliënt weigert de levering in ontvangst te nemen en/of de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, wordt de overeenkomst van rechtswege aanzien als ontbonden ten zijnen nadele, en zal hij uit dien hoofde een schadevergoeding verschuldigd zijn waarvan het minimum forfaitair en conventioneel vastgesteld wordt op 25 % van de prijs, B.T.W. inclusief, hetgeen meer gevorderd wordt te bewijzen door ons.
Art. 7. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn onze facturen contant betaalbaar te Roeselare, zonder korting. De betaling dient te gebeuren in onze handen, zodat geen enkele betaling aan vertegenwoordigers zal erkend worden. Ingeval niet contant wordt betaald of niet tegen de aangeduide vervaldag, loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente van 1 % per maand.
Art. 8. Ingeval één of meerdere facturen niet contant worden betaald of niet tegen de aangeduide vervaldag, en na ingebrekestelling, zal het bedrag van elke factuur van rechtswege verhoogd worden met 15 %, met een maximum van 2.500 €, dit ten titel van conventionele forfaitaire schadevergoeding voor buitengerechtelijke kosten. Vanaf de ingebrekestelling loopt op deze schadevergoeding eveneens van rechtswege de conventionele rente van 1 % per maand.
Art. 9. Ingeval niet contant wordt betaald of niet tegen de aangeduide vervaldag behouden wij ons eveneens het recht voor de uitvoering van andere orders te annuleren of op te schorten.
Art. 10. De voorbehoudloze betaling, zelfs van een deel van het bedrag van een factuur, geldt als aanvaarding van deze factuur. Eventuele afkortingen zullen steeds worden aanvaard onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.
Art. 11. Onze prijzen gelden steeds exclusief B.T.W. Alle andere belastingen en/of taksen die mochten verschuldigd zijn, zijn eveneens ten laste van de cliënt, ongeacht de overheid die ze gevestigd mocht hebben.
Art. 12. Voor zover de aanvaarding van de levering niet uitdrukkelijk gebeurd is, dient elke klacht inzake de conformiteit of inzake zichtbare gebreken te gebeuren per aangetekende en gemotiveerde brief binnen de vijf dagen na de factuurdatum, doch in elk geval vóór elk gebruik, dit op straffe van verval. Elke klacht specifiek betreffende de facturatie dient op dezelfde manier te gebeuren binnen een termijn van tien dagen na factuurdatum, dit eveneens op straffe van verval.
Art. 13. De cliënt kan slechts de vrijwaring wegens verborgen gebreken lastens ons inroepen, indien alle wettelijke voorwaarden daartoe vervuld zijn. In dat verband is er uitdrukkelijk overeengekomen dat de “korte termijn” voorzien in art. 1648 B.W. beperkt wordt tot 6 maanden na de levering of de uitvoering alsook dat elke aanspraak op basis van verborgen gebreken is vervallen in geval van bewerking, verandering, herstelling of doorverkoop door de cliënt of door derden. Het zich beroepen op de vrijwaring wegens verborgen gebreken kan geen uitstel noch opschorting van de betalingsverbintenis van de cliënt met zich meebrengen.
Art. 14. Onze verantwoordelijkheid tegenover onze cliënten, uit om het even welken hoofde, is steeds beperkt tot de waarde van de koopwaar die het voorwerp van de overeenkomst heeft uitgemaakt.
Art. 15. In geval van vreemde oorzaak (bijv.: oorlog, staking, natuurrampen, uitzonderlijke schaarste van grondstoffen en koopwaar, enz.), zelfs indien ze geen definitieve en/of totale onmogelijkheid van uitvoering tot gevolg heeft, is het ons van rechtswege, doch na verwittiging van de cliënt, toegelaten onze verbintenis eenzijdig op te schorten of te annuleren, en dit zonder dat wij kunnen gehouden zijn tot schadevergoeding.
Art. 16. Uitsluitend het Vredegerecht van Roeselare en de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk zijn territoriaal bevoegd om kennis te nemen van eventuele betwistingen. Het feit dat wij wissels zouden hebben aanvaard betekent geen schuldvernieuwing en wijzigt niets aan deze bevoegdheidsclausule. Enkel de Belgische wetgeving is toepasselijk.
Art. 17. Alle innings- en protestkosten van aanvaarde of niet-aanvaarde wissels, postontvangkaarten en andere, zijn ten laste van de koper. Het aanbieden van wissels verandert de plaats van de betaling niet.
Art. 18. Wanneer wissels worden geaccepteerd door de koper en één der wissels wordt geprotesteerd en wanneer krediet wordt verstrekt en een der aflossingen gebeurt niet tijdig dan worden van rechtswege de overige nog te vervallen wissels of betalingen onmiddellijk opeisbaar.